DOKUMENTY półkolonii Robotyka + Astronomia

REGULAMIN PÓŁKOLONII ROBOTYKA + ASTRONOMIA

Wychowawcy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny,  pożyteczny i bezpieczny.

1

Uczestnik półkolonii:
jest koleżeński, uczynny i kulturalny, zaradny na miarę swoich możliwości, dba o dobrą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, nie stosuje przemocy, dba o dobre imię półkolonii.

2

Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 – do godz.17.00.

Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

3

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 

 • spokojnego wypoczynku,

 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas turnusu,

 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,

 • opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć wychowawcy lub kierownikowi,

 • zgłaszania uwag i zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy lub kierownika półkolonii.

4

Uczestnicy mają obowiązek:

 • zachowywać się kulturalnie,

 • podporządkować się poleceniom wychowawców,

 • przestrzegać regulaminów:
  uczestnika półkolonii,
  poruszania się po drogach i transportu zbiorowego,
  bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 • przestrzegania rozkładu dnia,

 • nie oddalać od grupy bez wiedzy opiekuna,

 • w przypadku złego samopoczucia – niezwłocznie zgłosić to wychowawcy,

 • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

 • szanować mienie, pomoce dydaktyczne.

 • posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie,

 • nie oddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna  grupy,

5

Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany.
Za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 • wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników,

 • wyróżnienie przez kierownika na apelu półkolonii,

 • wyróżnienie dyplomem lub nagrodą,

   

Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być ukarany:

 • upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy,

 • upomnieniem i naganą przez kierownika na apelu półkolonii,

 • wydaleniem z półkolonii.

6

W razie choroby dziecka czy innych przypadków losowych, należy powiadomić organizatora półkolonii o nieobecności dziecka . W tej sytuacji rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu w wysokości 25% ceny początkowej.

7

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

8

Rodzice Uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w czasie pobytu na półkolonii przez Uczestnika będącego ich dzieckiem.

9

W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub norm społecznych, Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia decyzji o usunięciu Uczestnika półkolonii z placówki bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Robocik.eu

2012-2022
error: Treść jest zabezpieczona !!