Polityka prywatności

PRO-X Krzysztof Skibicki oraz PRO-Y Krzysztof Skibicki Karolina Skibicka SC (dalej zwana Robocik.eu) szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy powierzone nam przez Państwa dane osobowe, a także w jaki sposób dbamy o ochronę tych danych, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne dla korzystania z realizowanych przez nas usług w wymiarze określonym przez te usługi jak:

  • udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Robocik.eu,
  • otrzymywanie newslettera,
  • dostęp do platformy LangLion

 

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: PRO-X Krzysztof Skibicki ul. Zielarska 120A/8, 62-064 Plewiska, NIP 7791328515, Regon 301743722 oraz PRO-Y Krzysztof Skibicki Karolina Skibicka S.C, ul. Taczanowskiego 22, 60-147 Poznań,

NIP 779-247-69-33, Regon: 368918075.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Robocik.eu za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo w celu: – umożliwienia zrealizowania na Państwa rzecz usług, takich jak zamówienie i prowadzenie zajęć, a także usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak m.in. udostępnienie dokumentów oraz realizowanie obsługi w trakcie korzystania z naszych usług – prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku).

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Administratorów, a także którym jest rozwój i podniesienie jakości usług świadczonych przez Administratorów.

Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu właściwej obsługi oraz świadczenia usług, dla których zostały dobrowolnie podane przez użytkowników.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Robocik.eu. Aby całkowicie usunąć swoje dane osobowe lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się mailowo pod adres krzysztof@robocik.eu.

Należy zaznaczyć, że na czas realizacji w/w usług Państwa dane osobowe są potrzebne Administratorowi. Usunięcie tych danych jest możliwe po zakończeniu korzystania z naszych usług.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Dane zgromadzone w formie papierowej – umowy, karty zgłoszenia itp. są przechowywane w siedzibie Administratora i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator Danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi – w drodze umowy pisemnej – przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Robocik.eu, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa danych nie będziemy przekazywać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych. Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora produktów i usług skierowanych do Rodziców i innych osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane. Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przetwarzanie innych danych użytkowników Robocik.eu

Podczas pracy na stronie Robocik.eu zbierane są informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP, data, czas pobytu na stronach). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami.

Informacje o plikach cookie poniżej.

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w sieci Internet, na stronach Robocik.eu mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron znajdujących się w innych serwisach. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Informacje o plikach cookie

Korzystamy z plików cookie Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie w witrynie lepszych usług — na przykład przez zapamiętywanie danych konta.

Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Stosujemy je, aby zachować informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych witryn oraz aby ułatwić korzystanie z witryny i dowiedzieć się o więcej o użytkowniku:

  • Kraj użytkownika i sposób korzystania przez niego z witryn.
  • Pamiętanie ustawień przeglądarki użytkownika, np. typ używanej przeglądarki i zainstalowane dodatki. Dzięki temu użytkownik odwiedzający nasze witryny nie musi za każdym razem potwierdzać, że dysponuje sprzętem wystarczającym do pobierania informacji. Umożliwia nam to również określenie liczby użytkowników korzystających z poszczególnych typów oprogramowania, a następnie odpowiednie dostosowanie witryny w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas przeglądania.
  • Stan zalogowania do konta na naszej stronie.  
  • Oceniane elementy galerii oraz wystawione im oceny.
  • Data, kiedy ostatnio proponowano użytkownikowi udział w ankiecie, oraz otrzymana odpowiedź (aby nie proponować ankiet zbyt często).
  • Przemieszczanie się użytkownika w witrynie i korzystanie z niej. Nie gromadzimy w tym celu danych osobowych. Zbieramy tylko dane statystyczne, aby móc zoptymalizować witrynę.

Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 400 dni od ostatniej wizyty, aby informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Niektóre pliki cookie są tworzone przez inne firmy, z których usług korzystamy.

Jak pozbyć się plików cookie?

Można uniknąć ich tworzenia, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Można również usunąć istniejące pliki cookie. Jak to zrobić możesz sprawdzić np. na stronie http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

ver. 2018.09.27.01

 

Robocik.eu

2012-2022